Tony Rebel - Wanna Party

-P. Barrett-

Music alone shall live
Happiness it always gives
Step over man 'cause is positive vibes, seen

Chorus:
Do you wanna party wanna have goo...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.