Tony Rebel - Chatty Chatty

-P. Barrett-D. Kelly-

Well you see true me no have nothing to hide
All informers step aside
Original guerilla Tony Rebel a tell you man
Watch this no...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.