Tony Rebel - My Way or the Highway

-P. Barrett-

Mi tired fi every evening me go home
Me girl a tell me the same thing over and over again
Bwoy, she just keep repeating every time
The g...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.