Tony Rebel - The Voice & The Pen

-P. Barrett-M. Bennett-

When Israel was in Egypt's land
Suffering, suffering, suffering
Oppressed so hard they could not stand
The more things change...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.