Tony Rebel - Vibes of the Time

-P Barrett-D. Colins - T.T. Hall-

Original guerilla Tony Rebel ah talk
And you know me always a talk from mi heart
You shoulda know that man

Chorus:...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.