Tony Rebel - Fresh D.J.

-P. Barrett-

Long time me give unu warning
Seems like unu still not listening
Original guerilla Tony Rebel always a tell them say

Chorus:
A fresh D....

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.