Tony Rebel - Sweet Jamaica

-P. Barrett-G Smith-

Sweet Jamaica man a I and I land that
Me no stop love it
And me know the whole massive love it
And them respect it to man, hear ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.