Hi-Five - Rag Doll

(Rag doll, ooh) (Hand me down)
When she was just a kid
Her clothes were hand-me-downs

(Hand-me-down)
They always laughed at her when she came in...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.