Django Reinhardt - Clouds

Clouds are only dewdrops that once kissed a rose
Clouds are feathers from a lady's fan
Do you remember how we watched them drifting by
Long ago whe...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.