Sponge - Molly (Sixteen Candles)

Seen you naked in the bath
Cigarette stains on your hands
Wilted flowers in a vase
I ask how are you
Yeah how are you?
I see the lipstick on your...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.