Lisa Lisa & Cult Jam - Let the Beat Hit 'Em

In order to play with this record
You must tune your bass to up
Look out
One, two, three, four, hit it

Rock the house, y'all

Let the bea...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.