Outkast - The Way You Move

Boom, boom, boom
Heh, heh

Ready for action, nip it in the bud
We never relaxin', Outkast is everlastin'
Not clashin', not at all
But see my nig...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.