Rex Harrison - Ive Grown Accustomed To Her Face

Damn! Damn! Damn! Damn!
I've grown accustomed to her face
She almost makes the day begin
I've grown accustomed to the tune that
She whistles night...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.