Andrew Lloyd Webber - Oh! What a Circus

Sing you fools! But you got it wrong
Enjoy your prayers because you haven't got long
Your queen is dead, your king is through
She's not coming back...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.