Chris Barber - The Sheik of Araby

"I'm the Sheik of Araby,
Your love belongs to me.
At night when you're asleep
Into your tent I'll creep.
The stars that shine above,
Will light...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.