Rev. Milton Brunson & the Thompson Community Singers - Safe in His Arms

Because the Lord is my shepherd
I have everything I need
He lets me rest in the meadow's grass
And He leads me beside the quiet streams
He restore...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.