Lil Yachty - Talk To Me Nice

DJ Durel
Yeah
Yeah
Yeah
Yeah, yeah, ayy, ayy

Ayy, I bang with the main man (man)
Had the same gang since the play pin (pin)
No crystal lake, ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.