Bläck Fööss - Dat kann uns keiner nemme

Mir han ne Macke, ävver nur wenn m'r jläuv
Dat „jeck sin“ en Macke es
Wulle lääve un fiere, wulle einmol ens kein Sorje han
Drieß drop, wat morje e...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.