Lil Wayne - Wave

Oh Lord, have mercy, mercy, mercy
Rude gyal like to party, party, party
Dem all of dem sexy, sexy, sexy
Watch them just to follow me, follow me, fo...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.