Post Malone - I Fall Apart

She told me that I'm not enough, yeah
And she left me with a broken heart, yeah
She fooled me twice and it's all my fault, yeah
She cut too deep, n...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.