Wiz Khalifa - Job Done

Throwing some weight
Top down, riding through my estate
Getting money, it ain't no mistake
Uh, say they real
Gang, gang
Gang, gang
Ay y'all know...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.