Kap G - I See You

Yeah
(Aw yeah)
I ain't into this playing games shit
No, for real
I ain't gotta print no resumé
You already know what it is with me, bitch
(Kap G...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.