Gucci Mane - Peepin'

I got an AK, peepin' out the peep hole
I'm ridin' on Boulder Crest and Flat Shoals
I'm just a nigga sellin' cheap dope
Cheap cheap cheap cheap, nig...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.