21 Savage - Twenty1

Wrap it up and ship it out
Wrap it up and ship it out
Wrap it up and ship it out

When the pack touch down, cost 21
I bought a F&N, hold 21
When...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.