Jidenna - Out Of Body

Marco Polo, bitch
This my last post
'Cause I'm done with yo ass
I'm done with yo' lil' black James Bond shit
You just doing that shit for the like...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.