The Game - Heaven 4 A Gangsta

Can't forget about my OG Heron
Montreal
2pac, Hussein Fatal and Kadafi

It's like riding down Greenleaf
Dre Day, smokin' green leaf (uh)
Draco i...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.