Ace Hood - Ego Trip

Young nigga shinin'
They ain't gon' like this
I'm a your highness
I'm a king, I'm a giant
Blessed up, righteous
Boosted the prices
They ain't go...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.