Frontstreet - Water

Joe Gifted, Wizzop, Quavo (brrr)
These hoes thirsty, need water
Wrist game on water
Neck piece on water

These hoes thirsty, need water
Wrist ga...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.