G-Eazy - Shake It Up

24hrs
OZ on the beat, yeah

The bigger I get, it feel like more stress (oh oh)
YSL jacket and she got the dress (Skrt, sauce)
I just talked to Go...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.