Wisin - Solo Una Noche

Yo que te conosco bien (te conozco bien)
Porque tus sentimientos desnudaste
Aquella noche cuando me besaste, llegué
A un cuento que no conocía
De...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.