Gaviria - Busy

Dayme y El High
oh oh
Worldwide
yeah yeah

Y la distancia no es problema
Cuando se tienen tantas ganas
Tú siempre estás en mi cabeza
Tran...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.