Imagine Dragons - Leave Me

Take a look inside
I've got nothing to hide, oh, no
I'll beat around the bush
I've got nothing but time, oh, no, oh, no
You've got me holding on t...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.