Les Misérables Original London Cast - Fantine's Death: Come To Me

Cosette, it's turned so cold
Cosette, it's past your bedtime
You've played the day away
And soon it will be night
Come to me, Cosette, the light i...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.