Zaytoven - East Atlanta Day

East Atlanta Day
We don't fuck with 12, nigga
East Atlanta Day
Nigga, East Atlanta Day

I just pulled up in a Lambo on East Atlanta Day
Drop top...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.