Bruno Mars - That's What I Like (Remix)

It's Gucci Mane and Bruno
That's one dynamic duo
A lot of women want me
But I'm in love with you though
Your ex is unimportant
That boy can't eve...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.