Yellow Claw - Stacks

Big fat titties on 'em
On 'em, on 'em, on 'em, on 'em
One, two, three, let's go!

Big stack, throw it on 'em big fat titties
And I'm lookin' for ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.