Blac Youngsta - Youngsta

Ay, ay, ay Thug what poppin' nigga?
Nigga, like you know what I'm sayin
CMG shit, nigga something you niggas don't know nothin' 'bout
I"m talkin' '...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.