Machel Montano - One Wine

Tell dem , tell dem, Major lazer!
Machel and Sean paul a shell dem
What mi tell 'im say mi haffi tell dem!
Gyal ya fat and mi wann' some of dat!
...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.