Edith Piaf - Ca sent si bon la France

133 - Ça sent si bon la France

1. Quand on a rou-lé sur la terre en-tiè-re,
On meurt d'en-vie, de re-tour dans le train,
Le nez au car-reau, d'ou-vri...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.