Childish Major - Happy Birthday

Ain't nobody payin' attention
Ain't nobody stoppin' to listen
Ain't nobody care 'bout your feelin's
Ain't nobody here for the emotions
Everybody j...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.