Towkio - Playin Fair

Oooh
'Bout to bust it

I said "Oooh!"
I swear we taking it over
And I stepped in this bitch and
They feel I'm fresh out a coma
I swear these bi...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.