Maria Jose - Las Que Se Ponen Bien La Falda

Es Ivy Queen
La Reina
María José

Hombres del mundo (ya sabes)
Para que escuchen un segundo
Que nos parece tan absurdo
Lo que suena por ah...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.