Kanye west - Champions (Round & Round)

(Quavo)
Lifestyle on camera
Hundred thousand dollar chandelier
They tried to turn me to an animal
But white people think I'm radical
Supermodels ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.