Race Banyon - What Are We Doing

Thinking to myself man, I'm too sexy for my girl man
I'm too sexy for myself, man I'm too balling
Can't just pay this by myself
I ain't ashamed tha...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.