Kelly Rowland - Neva End

You go, you come, you stay, you leave
Come back again!
You here babe
We don't wanna
We don't wanna
We don't wanna neva end
We don't wanna
We do...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.