Trick Daddy - Bet That

[Chorus]
Sittin' high, still ridin' dem big whips
Still fly, still grindin', getting big checks
Still thuggin', still leanin' to the back, you can ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.