J. Cole - Black Friday

Yeah
Ten toes to the ground
Yeah

Let's get the proceedings proceeding this evening
No Promethazine I'm a king, no leaning
I got a better way to fight...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.