Vitaa - Mégalo

Mégalo
Mégalo
Mégalo
Mégalo, mégalo
Mé-mégalo (j'veux pas devenir) (yeah)

J'ai toujours eu peur d'avoir le sale rôle
Toujours eu peur de baiss...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.