Fetty Wap - Couple Bands

Yeah, baby
Riding through the city, yeah
Gotta get it
Yeah baby

A couple bandz on my left and my right side
I'm just riding through the city, bae
I d...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.