Mana - La Prisión

No regreso a tu cárcel
No regreso a tu prisión
A la opresión
Que por miedo a perderte
El silencio me invadió
Y mi vida encarceló
Quiero ahogarme en ot...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.